MR

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeel inspraak en invloed  hebben op het algemene beleid van de Kingmaschool. Door de plaats en aandacht die het onderwijs momenteel in de politiek heeft, komen er steeds weer nieuwe zaken op het pad van de MR. Dit maakt de MR afwisselend en een dynamisch orgaan. 

Waarom een MR?

Alle scholen in Nederland hebben een MR. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders (oudergeleding) en een afvaardiging van het personeel (personeelsgeleding). In de wet is vastgelegd dat een MR een drietal rechten heeft, te weten:

1. Informatierecht
2. Recht van overleg
3. Initiatiefrecht

De MR is betrokken bij jaarlijks terugkerende zaken, zoals het formatieplan, personeelsbeleid, financiële zaken, klachtenregeling, schoolvakanties enz. De MR vergadert minimaal 4 x per jaar. Alle mogelijkheden om ons op een constructieve manier met het beleid bezig te houden. Alle raden hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk een school met een veilig en vertrouwd leefklimaat waar kinderen gericht op hun individuele kwaliteiten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit geldt voor alle kinderen op onze school, ongeacht hun individuele kwaliteiten en talenten. 
 
Wilt u meer weten over de MR of een rol binnen de MR vervullen?
E-mail ons dan op: mr.kingmaschool@stichtingso.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl