(G)MR

Iedere school binnen de Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort, heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Naast deze MR-en is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) binnen de stichting. In deze GMR gaat het om zaken die voor de hele stichting van belang zijn. Zo wordt in de GMR jaarlijks bijvoorbeeld de begroting besproken met de bijhorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.  

In de GMR worden de belangen behartigd van beide scholen van de stichting. Net als de MR heeft de GMR instemmingsrecht of adviesbevoegdheid. De bevoegdheden voor ouders en personeel zijn daarbij niet altijd hetzelfde. 

De MR-leden van beide scholen zitten in de GMR, met uitzondering van de onafhankelijke voorzitter, die uitsluitend zitting neemt in de GMR. Op deze manier worden beleidszaken voor beide scholen aan één tafel besproken. 

De GMR vertegenwoordigt naast het personeel ook de ouders. U kunt voorzitter Gerben Bons schriftelijk verzoeken om een onderwerp of voorstel te agenderen. De GMR is daarvoor bereikbaar per e-mail: gmr@stichtingso.nl
  

Vergaderdata schooljaar 2019-2020
1 oktober 2019 
6 november 2019 
20 november 2019 
12 december 2019
23 januari 2020
4 maart 2020
13 mei 2020
8 juli 2020 deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl